Pihl og hans sognebarn

2006
Ridabu skole, Hamar kommune